Thiết lập ban đầu cho phần mềm Cloud Menu

Trước khi sử dụng phần mềm, chúng ta cần tạo danh mục thực đơn trong nhà hàng hoặc quán cafe, thiết lập thông tin sơ đồ bàn