Xuất kho

1. Mục đích

Giúp quản lý nhà hàng/quán cafe ghi nhận, theo dõi các phiếu xuất kho nguyên liệu-hàng hóa đã bán, xuất hủy nguyên liệu-hàng hóa do bị hư hỏng, xuất kho khác

2. Các bước thực hiện

 Từ giao diện màn hình chính --> chọn kho --> chọn quản lý kho (hoặc chọn quản lý phía góc bên phải màn hình)

kho

Vào tag xuất kho --> chọn xuất kho

xuat-kho

- Xuất kho bán hàng (xuất kho bán hàng dựa trên hóa đơn đã bán)

xuat-kho-ban-hang

+ Nếu cần ghi chú thông tin gì cho phiếu nhập bạn gõ vào phần ghi chú --> chọn next

xuat-kho-ban-hang

+ Sau khi chọn next các món đã bán sẽ hiển thị để đưa vào tính nguyên vật liệu đã sử dụng, chọn vào biểu tượngxtrên màn hình để xóa món mà bạn không muốn tính vào --> chọn next

xuat-kho-ban-hang

+ sau khi chọn next hệ thống sẽ tính toán nguyên vật liệu cho các món đã bán dựa trên định lượng món ăn mà bạn đã định lượng sẵn ở phần danh mục hành hóa-nguyên liệu --> chọn next

xuat-kho-ban-hang

 

Chọn kho tương ứng với các nguyên liệu-hàng hóa đã bán --> chọn finish để kết thúc và lưu lại phiếu xuất

- Xuất khác (xuất do hư hỏng nguyên vật liệu, xuất sử dụng với mục đích khác,...)

xuat-khac

Bạn có thể điền lý do xuất vào phần mô tả --> chọn kho xuất tương ứng với mặt hàng bạn xuất, nhập số lượng --> chọn lưu để lưu lại phiếu xuất