Tạo phiếu chi

1. Mục đích

Phần mềm cho phép lập phiếu chi (trả nợ nhà cung cấp, chi khác) giúp quản lý nhà hàng/quán cafe có thể theo dõi, quản lý việc chi tiêu 

2. Các bước thực hiện

Tại giao diện màn hình chính --> chọn sổ quỹ

so-quy

Chọn chi --> tạo phiếu chi (chi trả nợ và chi khác)

tao-phieu-chi

Để điều chỉnh phiếu chi --> chọn cập nhật

 - Chi trả nợ

chi-tra-no

Click vào biểu tượng hình tam giác để chọn nhà cung cấp thanh toán nợ, loại chi, loại tiền, điền các thôgn tin tương ứng --> chọn next

tra-no-ncc

Nhập số tiền mà khách thanh toán --> phân bổ (phân bổ số tiền tương ứng với các phiếu nhập kho chưa thanh toán) --> chọn next

tra-no-ncc

Chọn finish để hoàn thành và lưu lại phiếu chi

 

- Chi khác 

chi-khac

Click vào biểu tượng hình tam giác để chọn loại chi, loại tiền, điền các thông tin tương ứng --> chọn lưu để lưu lại phiếu chi

 

Lưu ý: trước khi tạo phiếu chi vào danh mục thu chi để thêm mới loại chi, để thêm mới phiếu chi ta thực hiện như sau:

Từ giao diện màn hình chính --> chọn danh mục --> chọn thu chi

thu-chi

Chọn thêm mới để thêm mới danh mục chi

thu-chi

Điền các thông tin tương ứng --> chọn lưu để lưu lại thông tin

Chọn vào cập nhật để điều chỉnh danh mục chi