Liên minh chất thải thực phẩm ra mắt với 14 nhà sản xuất và bán lẻ